top of page

ÅRSMØTE - NY DATO

12. april 2021

Årsmøtet gjennomføres 27. april kl. 19:00 digitalt på Teams.

Styrets forslag til forretningsorden

Å gjennomføre årsmøte på Teams er nytt for oss alle. Det er derfor viktig at vi har en god forretningsorden, slik at årsmøtet blir gjennomført formelt og med stil. Styrets forslag er lik den idrettsforbundet anbefaler.

Ta deg derfor tid til å se på denne, slik at du er forberedt på gjennomføringen.

Styrets forslag til forretningsorden 

 • Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten i tråd med NIFs lov og idrettslagets lov

 • Den valgte protokollføreren skriver protokollen fra årsmøtet

 • Taletid bes om ved å tegne seg på talerlisten i chat-vinduet – skriv: «Ønsker ordet».

 • Hvis du ønsker ordet til forretningsorden, skriv: «Til forretningsorden»

 • Ingen kan ha ordet mer enn tre ganger i samme sak.

 • Taletiden begrenses til:

  • Tre minutter for første gang

  • To minutter for andre og tredje gangs innlegg.

  • Dirigent kan forkorte taletiden og sette strek for talerlisten etter behov.  

 • Saker som er til forretningsorden begrenses til ett minutt.

 • Alle forslag må skrives inn i chat-vinduet og forslagstillers navn må stå på oversendt forslag.

 • Nye forslag kan ikke fremmes etter at strek er satt og saken er tatt opp til votering.

 • Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. 

ÅRSMØTETS DOKUMENTER

SAKSLISTE

STYRETS BERETNING

BUDSJETT 2021

RESULTATRAPPORT 2020

BALANSERAPPORT 2020

REVISJON SANDEFJORD SEILFORENING

VALGKOMITEENS INNSTILLING

Fra vedtektene - IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.

§ 14     Årsmøtet


(1)        Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.


(2)        Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på idrettslagets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.


(3)        Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.


(4)       Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan beslutte at andre personer og/eller media kan være til stede, eventuelt at årsmøtet kun er åpent for medlemmer og andre med møterett.


(5)       Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som minst tilsvarer antall styremedlemmer som skal velges av årsmøtet. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.


(6)       På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede vedtar det ved godkjenning av saklisten.


§ 15     Ledelse av årsmøtet


Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Verken dirigent eller protokollfører behøver å være medlem.


§ 16     Årsmøtets oppgaver


Årsmøtet skal:

1.         Godkjenne de stemmeberettigede.

2.         Velge dirigent(er).

3.         Velge protokollfører(e).

4.         Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

5.         Godkjenne innkallingen.

6.         Godkjenne saklisten.

7.         Godkjenne forretningsorden.

8.         Behandle idrettslagets årsberetning.

9.         Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning [og revisors beretning].

10.       Behandle forslag og saker.     

11.       Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.

12.       Vedta idrettslagets budsjett.

13.       Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

14.       Foreta følgende valg:

a) Styre med leder, nestleder, minst 3 styremedlemmer og ett varamedlem.

b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og ett varamedlem.

c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.


Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.


[15.      Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap.]


§ 17     Stemmegivning på årsmøtet


(1)       Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme, og ingen kan stemme på vegne av andre. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.


(2)       Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Blanke stemmer, eller stemmer på kandidater som ikke er foreslåtte, eller som inneholder flere kandidater enn det antall som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.


(3)        Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.


(4)       Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlem. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

bottom of page